Koszyk Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

W sumie Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Polityka Prywatności

W Fit Fast szanujemy Państwa prywatność, dlatego zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych - zwanym dalej RODO, stworzyliśmy regulację, która określa sposób przechowywania, przetwarzania oraz wykorzystywania Państwa danych osobowych. W niniejszym dokumencie będą Państwo nazywani dalej „Klientami”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Fit Fast sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; ul. Piekary 19, 6 piętro, 61-823 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 301463460, NIP 7822587532, REGON 361862420, prowadząca sklep internetowy pod adresem fitfast.pl.

W ramach umowy powierzenia, Państwa dane osobowe, przechowywane są na serwerach dostawcy systemu sklepu Fit Fast. Operator zgodnie z regulacjami dot. RODO jest Podmiotem Przetwarzającym Dane. Połączenie ze sklepem odbywa się w sposób szyfrowany, czego dowodem jest odpowiednia informacja obok paska adresu w Państwa przeglądarce.

Administrator oraz Operator, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych, chronią powierzone dane Klientów w szczególności przed udostępnieniem lub ujawnieniem ich osobom trzecim, utratą i zniszczeniem poprzez nieuprawnioną modyfikację.

Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. i wykorzystywane wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub współpracującą z nim osobę trzecią.

Dane Klientów, powierzone Administratorowi w drodze rejestracji w sklepie internetowym, przetwarzane są przez Niego w celu wykonania umowy sprzedaży. W przypadku, gdy Klient zapisze się do Newslettera, jego dane przetwarzane są także w celach marketingowych, za jego zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w każdym momencie, poprzez złożenie oświadczenia Administratorowi na adres mailowy: biuro@fitfast.pl.

Klientowi na wniosek kierowany do Administratora, ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator lub Operator przetwarzają dane zgodnie z umową.

Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

Klient na wniosek kierowany do Administratora może uzupełnić, zmienić lub sprostować powierzone dane osobowe.

Klient na wniosek może zażądać całkowitego usunięcia powierzonych Administratorowi danych. Wniosek należy złożyć w drodze mailowej na adres biuro@fitfast.pl.

Klient może wystąpić do Administratora z żądaniem przeniesienia uprzednio przekazanych przez Klienta danych do innego Administratora. Wniosek należy złożyć w drodze mailowej na adres biuro@fitfast.pl.

Dane osobowe Klientów uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane do czasu jej wykonania, a następnie przez okres 5 lat, tj. przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi, lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych.

Dane osobowe Klientów uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych klienta w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa oraz podmiotom trzecim w celu wykonania umowy dla Klienta. Podmiotami trzecimi w tym przypadku mogą być np. operatorzy płatności, firmy kurierskie, biura rachunkowe. W powyższych przypadkach Administrator przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego, oraz innych na nim spoczywających, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Klienta. Administrator w takim przypadku, niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania.

Powyższa Polityka Prywatności zaczyna obowiązywać od 25 maja 2018 r.